کفایت همودیالیز در بیماران با نارسایی مزمن و غیر قابل برگشت کلیه در گرگان طی سال 1387


علیرضا شریعتی- دکتر محمد موجرلو- مسلم حسام- عین ا.. ملائی- علی عباسی- حمید آسایش- آسیه خلیلی;
نام مجله:
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سال نشر:
1389
شماره مجله:
دروه دوازدهم- شماره یک
صفحات:
80- 84
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد