کتب
1- ایست قلبی در شرایط خاص (به همراه دستورالعمل جدید احیاء قلبی ریوی و 120 تفسیر نوار قلبی)

انتشارات پرستاران جوان 1393
مقالات
1- The Effect of Mentorship on Stress of Nursing Students

Zakieh Mohammadpoory, Mohammad Ali Hosseini, Ali Abbasi, Akbar Biglarian, Hamidreza Khankeh. JOURNAL OF NURSING EDUCATION (JNE); 2017; 3: 31-36. doi: 10.21859/jne-06035

2- Effectiveness of Preoperative Visitation on Postanesthesia Complications

Hossein Bagheri, Hossein Ebrahimi, Ali Abbasi, Giti Atashsokhan, Zahra Salmani, Masoumeh Zamani. Journal of PeriAnesthesia Nursing; 2017;

3- Comparison of Apgar score in new born by vaginal delivery and spinal anesthesia and its relationship with contributing factors

F Bakhsha, Z Yousefi, M Aryaie, SY Jafari, AT Rad, A Abbasi. Journal of Basic Research in Medical Sc; 2016; 3: 10-15.

4- تاثیر نرم افزار آموزشی بر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان

سعید خزائی جلیل، بهاره شهبازیان، اکرم السادات منتظری، علی عباسی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی; 1394; 4: 13-19.

5- مقایسه میزان پیش بینی کنندگی مقیاس مدراس نسبت به مقیاس برایند گلاسکو در بیماران ضربه سر مراجعه کننده به بخش فوریت مرکز آموزش درمانی پنجم آذر گرگان

حسین ابراهیمی، علی عباسی ، عابدین حسینی، مرتضی شمسی زاده، میلاد بازقلعه ، میترا حکمت افشار. مجله بالینی پرستاری و مامایی; 1394; 4: ۶۸-۷۹.

6- وضعیت آموزش بالینی رشته کارشناسی اتاق عمل از نظر دانشجویان و مربیان این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان

سعید خزائی جلیل، ربابه زروج حسینی، علی عباسی. مجله آموزش و اخلاق در پرستاری; 1394; 3: 39-46.

7- Effects of a peer education on cardiac self-efficacy and readmissions in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: a randomized-controlled trial.

Varaei S1, Shamsizadeh M, Cheraghi MA, Talebi M, Dehghani A, Abbasi A. Nursing in Critical Care; 2014; doi: 10.1111/nicc.12118

8- ارتباط فشار مراقبتی با روش هاي مقابله اي مراقبین خانوادگی بیماران سرطانی

علی عباسی- مرتضی شمسی زاده- حمید آسایش- حسین رحمانی- سید عابدین حسینی- میترا طالبی. مجله روان پرستاري; 1392; دوره 1- شماره 3: 62- 72.

9- ارتباط فشار مراقبتي با مهارت هاي مقابله اي مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز

علی عباسی- نيره اشرف رضايي- حمید آسایش- علیرضا شریعتی- حسین رحمانی- عین ا.. ملائی- سيداحمد بطحائی- عليرضا شعوری بيدقلی. دو ماهنامه دانشکده پرستاري ارومیه; 1391; دروه دهم- شماره چهار: 533- 539.

10- بررسی ضایعات عروق کرونری و برخی عوامل مرتبط با آن در مرکز آنژیوگرافی کوثر (استان گلستان)

علی اکبر عبدالهی- سید عابدین حسینی- عارف صالحی- ناصر بهنام پور- علی عباسی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کردستان; 1391; سال هفدهم- شماره یک: 18-24.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد