ارتباط فشار مراقبتي با مهارت هاي مقابله اي مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز


علی عباسی- نيره اشرف رضايي- حمید آسایش- علیرضا شریعتی- حسین رحمانی- عین ا.. ملائی- سيداحمد بطحائی- عليرضا شعوری بيدقلی;
نام مجله:
دو ماهنامه دانشکده پرستاري ارومیه
سال نشر:
1391
شماره مجله:
دروه دهم- شماره چهار
صفحات:
533- 539
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد