مقایسه برخی از رفتارهای بهداشتی دانشجویان نیم سال اول و آخر در دانشگاه های امیر کبیر و تهران و ارتباط آن با برخی متغییرهای جمعیت شناختی 1385


الیاس بهادر- علی عباسی;
نام مجله:
مجله دانشکده پرستاری و مامایی بویه
سال نشر:
1390
شماره مجله:
دوره هشتم- شماره دو
صفحات:
50- 57
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد