ارزیابی فاصله بین انتظارات و ادراکات مراجعین از کیفیت خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی شهر گرگان


قنبر روحی- حمید آسایش- علی اکبر عبدالهی- علی عباسی;
نام مجله:
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم
سال نشر:
1390
شماره مجله:
سال نهم، شماره شانزدهم
صفحات:
41-47
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد