مقایسه میزان بروز علائم فلبیت در سه روش پانسمان کاتتراسیون محیطی


علی اکبر عبدالهی- مهناز رضائیان- ناصر بهنام پور- دکتر الهام مبشری;
Journal name:
مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Year:
1388
Volum:
دوره هفتم- شماره دو
Pages:
67-74
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir