تاثیر نرم افزار آموزشی بر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان


سعید خزائی جلیل، بهاره شهبازیان، اکرم السادات منتظری، علی عباسی;
Journal name:
پژوهش در آموزش علوم پزشکی
Year:
1394
Volum:
4
Pages:
13-19
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir