وضعیت آموزش بالینی رشته کارشناسی اتاق عمل از نظر دانشجویان و مربیان این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان


سعید خزائی جلیل، ربابه زروج حسینی، علی عباسی;
Journal name:
مجله آموزش و اخلاق در پرستاری
Year:
1394
Volum:
3
Pages:
39-46
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir