فشار مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز بیمارستان 5 آذر گرگان


علی عباسی- حمید آسایش-حسین رحمانی- علیرضا شریعتی- سید عابدین حسینی- قنبر روحی- عین ا... ملائی;
Journal name:
مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
Year:
1390
Volum:
دروه هشت- شماره یک
Pages:
26-33
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir