1- مقايسه اثر شارکول خوراکی با هيدروكسيد آلومينيوم بر خارش اورمی بیماران همودیالیزی

علیرضا شریعتی- علی عباسی- دکتر محمد موجرلو- مصطفی قربانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان; 1388; دروه 18- شماره 72: 22-29.

2- مقایسه میزان بروز علائم فلبیت در سه روش پانسمان کاتتراسیون محیطی

علی اکبر عبدالهی- مهناز رضائیان- ناصر بهنام پور- دکتر الهام مبشری. مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم; 1388; دوره هفتم- شماره دو: 67-74.

3- تاثیر آزمون های مداوم از نوع بسته (close) بر میزان یادگیری زبان تخصصی دانشجویان

سید عابدین حسینی- محمد تقی بادله- قنبر روحی- علی عباسی. مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان; 1388; دوره ششم- شماره یک:

4- Health status of nurses of hospitals dependent to Shahroud Medical University

Ali Darvishpoor Kakhki, Hossen Ebrahim, Hamid Alavi Majd. Iran journal of Nursing; 2009; (60)22: 19-27.

5- نانوموتورهاي پروتئيني

فرشته نژاد دهباشي ، مسعود سليماني ، سعيد كاوياني ، امير آتشي ، سعيد حيدري. فصلنامه دنیای نانو; 1388; 14: 46.

6- Improvement of liver function in liver cirrhosis patients after autologous mesenchymal stem cell injection: A phase I-II clinical trial

Kharaziha, P., Hellström, P.M., Noorinayer, B., Farzaneh, F., Aghajani, K., Jafari, F., Telkabadi, M., Atashi, A., Honardoost, M., Zali, M.R., Soleimani, M.. Journal of Gastroenterology and Hepatolo; 2009; 21: 1199-1205.

7- Role of poly-l-lysine-coated plates and fetal calf serum concentration in sheep chondroprogenitor cell culturing

Atashi, A., Nadri, S., Hafizi, M., Soleimani, M.. Journal of Artificial Organs; 2009; 12: 118-122.

8- Isolation of stem cells from adult rat kidneys

Gheisari, Y., Soleimani, M., Zeinali, S., Arefian, E., Atashi, A., Zarif, M.N.. BIOCELL; 2009; 33: 33-38.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد