3- تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما

دکتر نادیا اسپهبدی- علیرضا شریعتی- علی عباسی- دکتر رابعه فیضی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد; 1387; دوره 10- شماره 2: 45-51.

4- نقش خانواده در پيشگيري از اعتياد نوجوانان

حمید آسایش- قنبر روحی- حسین رحمانی- حسین نصیری- علی عباسی. مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان; 1387; دوره پنجم- شماره یک: 52-57.

5- Relationship between anthropometric parameters with menarche age of school girls (11-14 years old) in Shahroud

Mehri Delvarian-Zadeh, Ahmad Khosravi, Nahid Bolbolhaghighi, Hossein Ebrahimi. Knowledge & Health; 2008; (3-4)3: 43-47.

7- Relationship between the Dose of Erythropoietin and the Dialysis Adequecy

Hossien Ebrahimi, Ahmad Khosravi, Nahid Bolbolhaghighi. Knowledge & Health J; 2008; (2)3: 7-12.

8- Comparison study of clinical and paraclinical paramiters of Trichomonal vaginitis

N BolbolHaghighi, H Ebrahimi, P Norouzi, M Delorianzadeh. J Health and Science; 2008; 1-6.

9- تمايز سلولهاي بنيادي سوماتيك نامحدود به دست آمده از خون بند ناف به غضروف

فرشته نژاد دهباشي ، مسعود سليماني ، سعيد كاوياني ، امير آتشي ، سعيد حيدري. 1387; 23: 354.

10- اهداي خون اتولوگ

زهره باغلو چه لويي ، سعيد كاوياني جبلي ، يوسف مرتضوي و امير آتشي. ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی; 1387; 119: 40.

11- Multipotent mesenchymal stem cells from adult human eye conjunctiva stromal cells

Nadri, S., Soleimani, M., Kiani, J., Atashi, A., Izadpanah, R.. Differentiation; 2008; 76: 223-231.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد