Warning: Undefined array key 0 in /home/prf/public_html/private/app/index/index_controller.php on line 585
Socioeconomic Inequality in Non-Communicable Disease Risk Factors in Shahroud, Iran

Socioeconomic Inequality in Non-Communicable Disease Risk Factors in Shahroud, Iran


نويسندگان:
-
نام مجله:
-
سال نشر:
1390
شماره مجله:
-
صفحات:
-
DOI:
-
لينك ها:
  
چكيده

مقدمه و اهداف: بیماری‌های غیرواگیر در همه جوامع قسمت اعظم بار بیماری‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند. عوامل خطر ایجاد کننده این بیماری‌ها کمتر بررسی شده و نابرابری در این عوامل اهداف سلامت برای همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی نابرابری اقتصادی-اجتماعی در عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر و شناسایی عوامل مؤثر بر این نابرابری در شهرستان شاهرود اهداف این مطالعه هستند.

روش كار: داده‌های نظام مراقبت غیرواگیر شهرستان شاهرود در سال 83 مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین متغیر وضعیت اقتصادی- اجتماعی، از روش آناليز مولفه اصلي (principal component analysis) استفاده گردید. هر يك از عوامل خطر بيماري‌هاي غير واگير در سطوح مختلف اين متغير بررسي و شاخص تمرکز (Concentration Index) محاسبه شد. برای بررسی علل ایجاد کننده نابرابری این شاخص به عوامل مؤثر از آنالیز تجزیه (decomposition analysis) استفاده شد.

نتایج: شاخص تمرکز برای فشارخون، مصرف سیگار، بی حرکتی و تغذیه نامناسب به ترتیب برابر 141/0- ،191/0- ،046/0- و 091/0- محاسبه گردید و اختلاف منحنی تمرکز در مورد این عوامل از خط برابری معنی‌دار بود. این شاخص برای دیابت، چاقی و کلسترول بالا معنی‌دار نبود. سن، شغل کارمندی، مجرد بودن، زندگی در روستا و وضعیت اقتصادی پایین از عوامل مهم مؤثر بر این نابرابری‌ها هستند.

نتیجه‌گیری: بررسي شاخص و منحني‌هاي تمرکز نشان دهنده وجود نابرابري قابل توجه در بعضی از عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير در شهرستان شاهرود می‌باشد. مطالعات با حجم نمونه‌ بیشتر و متغیرهایی که وضعیت اقتصادی-اجتماعی را بهتر توصیف کند، پیشنهاد می‌گردد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد