Warning: Undefined array key 0 in /home/prf/public_html/private/app/index/index_controller.php on line 585
Malnutrition Status in Children of Shahroud, Iran

Malnutrition Status in Children of Shahroud, Iran


نويسندگان:
-
نام مجله:
-
سال نشر:
1390
شماره مجله:
-
صفحات:
-
DOI:
-
لينك ها:
  
چكيده

مقدمه: با وجود روند کاهشی سوء تغذیه در کودکان ایران، این پدیده هنوز یکی از مشکلات جدی بهداشتی در مناطق مختلف کشور می‌باشد. اگرچه می‌توان بر اساس مطالعات ملی برآوردی از وضعیت سوء تغذیه در شهرستان شاهرود به¬دست آورد اما اطلاعی از وضعیت مناطق مختلف شهرستان از این نظر در دسترس نیست. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع لاغری، کم وزنی و کوتاه قدی در کودکان زیر 6 سال شهرستان شاهرود می¬باشد. مواد و روش‌ها: به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ‌1395 کودک زیر 6 سال‌، در 13 منطقه جغرافیایی مختلف شهرستان به‌صورت تصادفی انتخاب و اندازه‌گیری قد و وزن در مورد آن‌ها انجام و از طریق مصاحبه با مادران آن‌ها، سایر داده‌های مورد نیاز به‌دست آمد. شاخص‌های سوء تغذیه با استفاده از نرم‌افزارAnthro و بر پایه جامعه مرجع WHO در سال 2007 محاسبه شد. نتایج: شیوع لاغری، کم وزنی و کوتاه قدی یعنی درصد کودکانی که Z-score آن‌ها در مورد این شاخص‌ها ‌کم‌تر از 2- بود، به‌ترتیب 7/4%، 7/5% و 3/10% گزارش شد. شاخص نمایه توده بدنی برای سن نشان داد که 4% از کودکان دارای Z-score بیش‌تر از 2 و دارای اضافه وزن هستند. توزیع این شاخص‌ها در نقاط مختلف شهرستان بسیار متفاوت بود. کوتاه قدی در منطقه کالپوش و بیارجمند از شهرستان شاهرود در 22% کودکان دیده شد. نتیجه‌گیری: شیوع سوءتغذیه در شهرستان شاهرود نسبت به بقیه مناطق استان سمنان بیش‌تر و نابرابری بزرگی در توزیع این حالت در مناطق مختلف وجود دارد. به‌کارگیری مداخلات جامع و محلی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد