بررسی رابطه کفایت دیالیز با کیفیت زندگی و سلامت معنوی بیماران تحت درمان با دیالیز


نويسندگان:
-
نام مجله:
-
سال نشر:
1393
شماره مجله:
-
صفحات:
-
DOI:
-
لينك ها:
چكيده

مقدمه و هدف:. سلامت معنوی از جنبه‌های مهم سلامت است که ممکن است بر کیفیت زندگی تاثیر گذارد. برخي محققان نشان داده­اند كه معنويت ارتباط زيادي با سلامت كلي فرد دارد، به طوري كه مذهب و معنويت بعنوان منابع مهمي جهت سازگاري با وقايع تنش‌زاي زندگي در نظرگرفته مي‌شود .این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين سلامت معنوی با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی انجام شده است.

روش مطالعه: در این مطالعه توصيفي تحلیلی 72 بیمار تحت درمان با همودیالیز بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری از نوع در دسترس بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون‌های آمار استنباطي (ضریب همبستگی پیرسون، تی تست، آزمون آناليز واريانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: مطابق با يافته‌هاي پژوهش میانگین نمره کیفیت زندگی (86 درصد) و سطح سلامت معنوی اکثر واحدهاي پژوهش (1/68 درصد) در حد متوسط بود. همبستگی معني‌داري بین نمره کلی سلامت معنوی و کیفیت زندگی مشاهده نگرديد. اما بین بعد سلامت وجودی با ابعاد خستگی، سلامت عاطفی، عملکرد اجتماعی و سلامت عمومی و نیز بین عملکرد اجتماعی با سلامت معنوی همبستگی مثبت و معني‌داری مشاهده گرديد.

 نتیجه­گیری: انجام پژوهش­های بیشتر به منظور بررسی جنبه­های تاثیر گذار برکیفیت زندگی و کشف راهکارهایی جهت بهبود آن توصیه می­شود.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد