ارزيابي الگوي متيلاسيون در نواحي پروموتوري دو ژن P15 و P16 و وضعيت بيان اين فاكتورها در سلو ل هاي بنيادي CD34+ خون بند ناف


مهدي آزاد ، دكتر سعيد كاوياني، دكتر يوسف مرتضوي ، دكتر مهرداد نوروزي نيا ، دكتر مسعود سليماني ، دكتر سعيد آبرون ، دكتر زهرا ذنوبي ، دكتر امير آتشي;
نام مجله:
فصلنامه خون
سال نشر:
1392
شماره مجله:
39
صفحات:
31
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد