مقايسه اثر شارکول خوراکی با هيدروكسيد آلومينيوم بر خارش اورمی بیماران همودیالیزی


علیرضا شریعتی- علی عباسی- دکتر محمد موجرلو- مصطفی قربانی;
Journal name:
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Year:
1388
Volum:
دروه 18- شماره 72
Pages:
22-29
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir