تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما


دکتر نادیا اسپهبدی- علیرضا شریعتی- علی عباسی- دکتر رابعه فیضی;
Journal name:
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Year:
1387
Volum:
دوره 10- شماره 2
Pages:
45-51
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir