تاثیر برنامه ورزشی پیاده روی خانگی بر کیفیت زندگی و توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی


علی عباسی- صدیقه فیاضی- دکتر فرزانه احمدی- محمد حسین حقیقی زاده;
Journal name:
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
Year:
1386
Volum:
شماره 1- دوره 9
Pages:
49-54
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir