معرفی یک ابزار اختصاصی براي سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی.


علی عباسی- حسین نصیری;
Journal name:
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی
Year:
1385
Volum:
شماره 2- دوره 3
Pages:
40-45
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir