نقش انتقال لکوسیت ها در القا آسیب کبدی بدنبال ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیوی در موش سوری Inbred


حسین خواستار، مهری کدخدایی، بهجت سیفی، شاهرخ آقايان;
Journal name:
فصلنامه دانش و تندرستي
Year:
1390
Volum:
-
Pages:
-
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir