بررسی اثر حفاظتی Postconditioning در آسیب حاد کلیوی ناشی از ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیه.


عاطفه نجفی، مهری کدخدایی، بهجت سیفی، فاطمه دلاوری، حسین خواستار، صدیقه شمس، حمید شهیدی،;
Journal name:
پژوهنده
Year:
1389
Volum:
-
Pages:
-
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir