) استرس اكسيداتيو و تغييرات هيستولوژي كليه در نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين: اثر ويتامين هاي آنتي اكسيدان


رعنا غزنوي، مهري كدخدايي، حسين خواستار، مريم زحمتكش،;
Journal name:
مجله دانشكده پزشكي
Year:
1385
Volum:
-
Pages:
-
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir