مقایسه میزان پیش بینی کنندگی مقیاس مدراس نسبت به مقیاس برایند گلاسکو در بیماران ضربه سر مراجعه کننده به بخش فوریت مرکز آموزش درمانی پنجم آذر گرگان


حسین ابراهیمی، علی عباسی ، عابدین حسینی، مرتضی شمسی زاده، میلاد بازقلعه ، میترا حکمت افشار;
Journal name:
مجله بالینی پرستاری و مامایی
Year:
1394
Volum:
4
Pages:
۶۸-۷۹
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir