ارتباط ابعاد کيفيت زندگی با خودکارآمدی و برخی عوامل مرتبط در بيماران ديابتی نوع 2


Authors:
-
Journal name:
-
Year:
1393
Volum:
-
Pages:
-
DOI:
-
Links:
  
Abstract

زمينه و هدف: با توجه به تاثير گسترده بيماری ديابت بر جنبه‌های مختلف زندگی بيماران ديابتی و از طرف ديگر نقش مهم خودکارآمدی در رفتارهای خود مراقبتی اين بيماران، مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط ابعاد کيفيت زندگی با خودکارآمدی و برخی عوامل مرتبط در بيماران ديابتی نوع 2 صورت پذيرفت. 

 روش بررسی: اين مطالعه مقطعی- همبستگی در سال 1392 و با استفاده از نمونه‌گيری در دسترس بر روی 156 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 در شهرستان شاهرود انجام شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، پرسشنامه کيفيت زندگی مختص بيماران ديابتی و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی جمع‌آوری و سپس ارتباط ابعاد کيفيت زندگی با خودکارآمدی و برخی از عوامل مرتبط تعيين شدند. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفی و آزمون آماری ضريب همبستگی پيرسون صورت گرفت. سطح معنی داری در اين مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. 
 يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد سطح کيفيت زندگی بيماران متوسط بود و بعد جسمی کمترين نمره را داشت. تفاوت معنی‌دار و ارتباط خطی مستقيم بين خودکارآمدی و تمامی ابعاد کيفيت زندگی مشاهده شد، به طوری که بيماران با خودکارآمدی بالاتر، کيفيت زندگی مطلوب‌تری داشتند. همچنين بين کيفيت زندگی با سن، مدت ابتلا و شاخص توده بدنی نيز ارتباط معنی دار و خطی وجود داشت. 
 نتيجه گيری: بر طيق نتايج مطالعه، افزايش خودکارآمدی با بهبود ابعاد مختلف کيفيت زندگی مرتبط است. لذا به نظر می‌رسد با تدوين برنامه‌های بهبود و تقويت خودکارآمدی و تعديل برخی از عوامل، بتوان به سطح بالاتری از کيفيت زندگی در اين بيماران دست يافت.
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir