ارتباط فشار مراقبتی با روش هاي مقابله اي مراقبین خانوادگی بیماران سرطانی


علی عباسی- مرتضی شمسی زاده- حمید آسایش- حسین رحمانی- سید عابدین حسینی- میترا طالبی;
Journal name:
مجله روان پرستاري
Year:
1392
Volum:
دوره 1- شماره 3
Pages:
62- 72
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir