ارتباط فشار مراقبتي با مهارت هاي مقابله اي مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز


علی عباسی- نيره اشرف رضايي- حمید آسایش- علیرضا شریعتی- حسین رحمانی- عین ا.. ملائی- سيداحمد بطحائی- عليرضا شعوری بيدقلی;
Journal name:
دو ماهنامه دانشکده پرستاري ارومیه
Year:
1391
Volum:
دروه دهم- شماره چهار
Pages:
533- 539
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir