بررسی ضایعات عروق کرونری و برخی عوامل مرتبط با آن در مرکز آنژیوگرافی کوثر (استان گلستان)


علی اکبر عبدالهی- سید عابدین حسینی- عارف صالحی- ناصر بهنام پور- علی عباسی;
Journal name:
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Year:
1391
Volum:
سال هفدهم- شماره یک
Pages:
18-24
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir