بررسي بيان ژن هاي موثر در سنتز گاما گلوبين قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي خونساز به رده سلول هاي اريتروئيدي


Authors:
;
Journal name:
فصلنامه پژوهش در پزشكي
Year:
-
Volum:
3
Pages:
125-130
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir