استفاده از نانوفيبرهاي پلي اترسولفون به عنوان اسكافولد نگهدارنده سلول هاي بنيادي با منشا چربي با يا بدون فاكتور رشد در ترميم زخم در رت


Authors:
;
Journal name:
مجله دانشگاه علوم پزشكي تهران
Year:
1395
Volum:
192
Pages:
843-851
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir