ارزیابی فاصله بین انتظارات و ادراکات مراجعین از کیفیت خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی شهر گرگان


قنبر روحی- حمید آسایش- علی اکبر عبدالهی- علی عباسی;
Journal name:
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Year:
1390
Volum:
سال نهم، شماره شانزدهم
Pages:
41-47
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir