شيوع خارش اورميك و عوامل مرتبط در بيماران همودياليزي مراكز دياليز استان گلستان 1388


علی عباسی- علیرضا شریعتی- حمید آسایش-دکتر محمد مهدی ابراهیمی راد;
Journal name:
مجله پوست و زیبایی
Year:
1390
Volum:
سال دوم- شماره سوم
Pages:
150-157
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir