مطالعه بيان كمي و كيفي ژن ليپوپروتئين ليپاز قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انساني به سلول چربي


سيد رسول رضوي بابا حيدري، دكتر كامران موسوي حسيني ، دكتر امير آتشي ، شادي اسمعيلي;
Journal name:
فصلنامه خون
Year:
1395
Volum:
52
Pages:
140-147
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir