روش هاي تكثير سلول هاي بنيادي خون بند ناف در شرايط آزمايشگاهي


فاطمه محمدعلي، دكتر سعيد آبرون، دكتر امير آتشي;
Journal name:
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی
Year:
1394
Volum:
122
Pages:
28
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir