مروري بر تزريق خون و فراورده هاي آن در نوزادان و كودكان


زهره باغلو چه لويي ، سعيد كاوياني جبلي ، يوسف مرتضوي ، امير آتشي;
Journal name:
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی
Year:
1394
Volum:
116
Pages:
24
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir