تاثير آشيانه هاي جفتي شبيه سازي شده با داربست پلي لاكتيك اسيد در تكثير سلول هاي بنيادي خونساز مشتق از بافت جفت انساني


آزاده اميد خدا ، دكتر سعيد كاوياني، دكتر مسعود سليماني، دكتر مهين نيكو گفتار، دكتر امير آتشي، دكتر ناصر احمد بيگي، دكتر زهرا ذنوبي ، ليلا ابراهيمي;
Journal name:
مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
Year:
1394
Volum:
98
Pages:
17-28
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir