مقايسه ميزان بيان miR-106a، miR-24 و miR-107 بين دوقلوهاي همسان در سنين مختلف


منصوره عجمي، دكتر امير آتشي، دكتر مسعود سليماني، منيره عجمي ، سعيد كاوياني;
Journal name:
مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
Year:
1393
Volum:
96
Pages:
22-33
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir