ارزيابي الگوي متيلاسيون در نواحي پروموتوري دو ژن P15 و P16 و وضعيت بيان اين فاكتورها در سلو ل هاي بنيادي CD34+ خون بند ناف


مهدي آزاد ، دكتر سعيد كاوياني، دكتر يوسف مرتضوي ، دكتر مهرداد نوروزي نيا ، دكتر مسعود سليماني ، دكتر سعيد آبرون ، دكتر زهرا ذنوبي ، دكتر امير آتشي;
Journal name:
فصلنامه خون
Year:
1392
Volum:
39
Pages:
31
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir