ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان


قنبر روحی- حمید آسایش- حسین رحمانی- علی عباسی;
Journal name:
فصلنامه پایش
Year:
1390
Volum:
دوره هشتم- شماره یک
Pages:
285-292
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir