بررسي ميزان تأثير ورزش درماني بر دامنه حرکتي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد


Authors:
-
Journal name:
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمان
Year:
1380
Volum:
5(20)
Pages:
12-16
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir