کفایت همودیالیز در بیماران با نارسایی مزمن و غیر قابل برگشت کلیه در گرگان طی سال 1387


علیرضا شریعتی- دکتر محمد موجرلو- مسلم حسام- عین ا.. ملائی- علی عباسی- حمید آسایش- آسیه خلیلی;
Journal name:
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
Year:
1389
Volum:
دروه دوازدهم- شماره یک
Pages:
80- 84
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir