ارتباط بین توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و کیفیت زندگی


علی عباسی- حمید آسایش- سید عابدین حسینی- مصطفی قربانی- علی اکبر عبدالهی- قنبر روحی- حسین رحمانی;
Journal name:
فصلنامه طب جنوب
Year:
1389
Volum:
سال سیزدهم- شماره 1
Pages:
31-40
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir